Lejebetingelser

Generelt:

Det lejede materiel skal være disponibelt for lejer på den i lejekontrakten anførte brugsdato.

Lejer bærer ansvaret for det lejede så længe det er i hans varetægt.

Reklamation skal ske før afbenyttelse.

Levering kun i gadeplan og max 15 meter fra aflæsning. Ind bæring over 15 meter faktureres med kr. 400,- i timen pr. person, og skal aftales inden levering.

Manglende, tilsmudset eller beskadigede genstande erstattes, rengøres eller repareres for lejers regning.

Ved indgåelse af Lejeaftale, skal der altid indbetales et deposita/reservationsgebyr – beløbets størrelse fremgår af fremsendt Tilbud.

Lejer fremsender bindende bekræftelse for såvel lejekontrakt som lejebetingelser enten via e-mail og/eller betaling af deposita.

Rent a Tent kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, herunder tab i anledning af forsinkelse ved opstilling / nedtagning.

Lejebetingelserne vil altid være gældende vor intet andet er nævnt.

Selvhenter:

Tilstrækkelig transportkapacitet og 2 personer er nødvendig ved afhentning og returnering. Ligeledes skal afhentning og returnering ske i lukket vogn (dog undtaget gulv og beton) i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 9.00 – 16.00.

Monteringsanvisninger skal nøje følges ved såvel opstilling som nedtagning.

Ved forsinket returnering beregnes prisen for første brugsdøgn pr. påbegyndt ekstra døgn.

Telt, gulv og tilbehør:

Den anførte leverings dato er at forstå som det absolutte seneste tidspunkt for opstilling / levering

Ved montering eller instruktørhjælp skal lejer sørge for, at tilkørselsvej og underlag er kørefast samt at teltplads er frit tilgængelig på de aftalte tidspunkter. For levering til private haver, skal adgangsvej frem til teltplads have en minimums brede på 80 cm.

Ansvarlig person skal være til stede ved såvel opstilling (for rigtig placering, oplysning om nedgravede installationer m.m.) som ved nedtagning.

Såfremt ovenstående retnings linier ikke er overholdt, vil der kunne kræves betaling for ventetiden jf. udlejers til enhver tid gældende timesats.

Gulvet i teltet følger terræn såfremt andet ikke er aftalt og anført i Lejekontrakten.

Der må ikke grilles (grilltelt undtaget) eller tilberedes osende mad i teltet eller teltets umiddelbare nærhed. Grill skal placeres mindst 5 meter fra telt.

Der må ikke anbringes tape, klistermærker eller lignende selvklæbende materiale på teltdugen.

Når teltet ikke anvendes, skal teltsiderne altid være monteret og helt tillukket, varmeovne og lys skal være slukket.